Thai Maha (Wangi) Gold 香芒 (2+/-kg)

Thai Maha (Wangi) Gold 香芒 (2+/-kg)